Cap XI – Om Selskabets Baller, samt Bal-Inspecteurernes Pligter og Rettigheter

En Stund over Nyttår ventes et Ball av den beste Sort, og Invitasjoner sendtes på blanke og trykte Kort

Det Harmoniske Selskab i Bergen var en viktig institusjon i byen på 1800-tallet, ikke bare musikalsk, men også sosialt i det “bedre borgerskap”. Man hadde egen biljardklubb – og man arrangerte ball hver måned.
Her er ball-reglement fra “Love for Det Harmoniske Selskab i Bergen – 1820”.

§ 122.
Et Bal og en Assemble gives ordentligvis hver Maaned.

§ 123.
Ballernes oeconomiske Bestyrelse paaligger alene de oeconomiske
Directeurer, af hvilke idetmindste een ved hvert Bal bør være tilstede,
ligesom een af de tvende Bal-Inspecteurer, der aarlig vælges af
den fælles Direction, hver efter sin Tour, bør være nærværende,
for at paase Danselovenes Overholdelse. Forsømmer een af dem sin
Tour, uden at have anmeldt antageligt Forfald, eller formaaet en
anden Bal-Inspecteur eller et andet Medlem, med Directionens Samtykke,
til at møde i sit Sted, erlægger han en Mulct af 2 Spd.

§ 124.
Bal-Inspecteuren indretter, inden et Bal begynder, saa mange numererede
Sedler, som der er dandsende Mandspersoner, hvilke Sedler henlægges
sammen-rullede i en Casse, og anvise, naar de ere udtrukne, enhvers
Plads i Dandsen.

§ 125.
Hvert Nummer, hvis Tour det er at opføre en Dands, opraabes, inden
dennes Begyndelse af Bal-Inspecteuren; dog ere Bal-Inspecteurerne
ene berettigede til at opføre første Dands og Borddandsen, hvilken
sidste ei regnes til de sædvanlige Nummer-Dandse; men have de hertil
ingen Lyst, kunde de lade andre opføre disse Dandse for sig. En
Liste over de opførende Nummere og den Orden, hvori der skal opføres,
forfattes af Bal-Inspecteuren og bliver opslaaet i Dandsesalen.

§ 126.
Naar Antallet af de dandsende overstiger 24 Par, dandses i 2de Quadriller,
og bestemme da Bal-Inspecteuren, med hvilket Nummer den anden Quadrille
skal begynde.

§ 127.
Ethvert dandsende Medlem, er under Mulct af 1 Speciedaler, forbundet
til, bestandig at have sit Nummer hæftet enten paa Brystet eller
paa Armen, og at rangere sig i Quadrillen i den Orden, som hans
Nummer tilsiger. Bal-Inspecteurerne er det derimod tilladt at staae
hvor de behage; dog ikke ved Siden af hinanden, ei heller i een
Quadrille, naar der dandses i 2de.

§ 128.
Under Mulct af 1 Speciedaler maa ingen ombytte sit modtagne Nummer
efterat Ballet er begyndt, undtagen i det Tilfælde, at den, hvis
Tour det er at opføre, ei dertil har Lyst, da han kan overlade sit
Nummer til den første efter ham i Quadrillen, som er villig dertil,
og træder han da i dennes Sted for den Dands. Saadant maa altid
meldes Bal-Inspecteuren i forveien. Ombyttes Nummeret førend Ballets
Begyndelse, er enhver af de byttende under lige Mulct forbunden
til at underrette Bal-Inspecteuren derom.

§ 129.
Ved Ballene maa ikke begyndes med nogen Dands naar der af den oeconomiske
Direction er tilsagt, at der skal souperes.

§ 130.
Efter hver 3die eller 4de Dands proponeres af Bal-Inspecteurerne:
Vals, Figaro, Contradands eller Menuet.

§ 131.
Med Støvler tillades det ingen at dandse, undtagen de, der bærer
Uniform, som dog ikke maa dandse med Sporer; ei heller maa nogen
dandse uden Handsker. Een eller to Gange hver Vinter, efter Directionens
nærmere Bestemmelse, holdes Barnebal, paa hvilket alle Børn over
sex Aar, som ere i Huset hos et fast Medlem, kunne møde. Ikkun de
Medlemmer fra hvis Huse Børn ere paa Bal, tilstædes Adgang ved samme.