Biljard-reglementet

Siden Damerne har fått sitt Bal-reglement, er det naturlig
også å ta med Billiard-reglementet – for Herrerne:

Cap. VII
Om Billarden
og dens Inspecteurer.
§ 93.
Naar et Partie Billard er begyndt, og andre ønske at spille, tegne de
deres Navne paa en dertil i Billardstuen ophængt Tavle; og spiller da
i den Orden, enhver er antegnet.

§ 94.
Partiepengene bestemmes ved den aarlige Representant-Forsamling.

§ 95.
Mere end 3 Partier Quarambole, 4 en Qvatre og 3 en Trois, maae ei spilles ad
Gangen, naar andre have tegnet sig.

§ 96.
I Billardstuen skal være en rubriceret Protokol, i hvilken enhver maa
indføre, hvor mange Partier han har spillet, om det har været ved
Dag eller Lys, og om han har betalt Partiepengene eller ei. For Restancen hos
Fremmede indestaaer Proponenten.

§ 97.
Naar a la Guere eller Pyramide eller deslige Spil forlanges, udspilles kun det
begyndte Partie.
Den som vinder Partiet i a la Guere, tegner sig i Protokollen og indestaar for
Partiepengene.

§ 98.
Dersom nogen ikke i Protokollen tegner sig for de skyldig blevne Partiepenge,
mulcteres han: Første Gang paa 24 s. og siden paa 60 s. for hver Gang.

§ 99.
Ingen Øvelsesstød maae imellem Partierne gjøres paa Billarden;
handler nogen herimod, efterat være iforveien anmodet, bøder han
12 s.

§ 100.
Paa Billarden maa ei henlægges tændte Tobakspiber eller Cigarer,
under en Mulct af 12 s. for hver Gang saadant skeer.

§ 101.
Den Skade, som tilføies Billarden, godtgjøres efter Billard-Inspecteurens
Kjendelse, som, naar Betalingen beløber sig til 10 Specier og derover,
kan indankes til endelig Afgjørelse for en Representant-Forsamling.

§ 102.
Marqueuren antages af Directionen og kan af den afskediges. Han maa kunne skrive,
og skal stedse holde Billarden vel børstet, Instrumenterne i behørig
Stand, paaminde de Spillende om at tegne sig i Protocollen, samt stedse være
nærværende ved Billarden, saalænge den er aaben.
Han maa ikke af noget Medlem forlanges, eller af Verten bruges til Opvartning.

§ 103.
Hvem der skal indkræve Partiepengene bestemmes af den oeconomiske Direction.

§ 104.
Billarden skal være aaben fra Kl. 9 om Morgenen til Kl. 11 om Aftenen.
Ved Baller og andre Festiviteter i Selskabet, kan derimod Tiden forlænges,
efter Directionens Bestemmelse.

§ 105.
Alle Udgifter ved, og Indtægter af Billarden, udredes af og tilfalder
Selskabets Casse.

§ 106.
Dersom nogen udebliver med Betaling af Restancerne i 4 Uger, efterat Marqueueren
har krævet ham, naar disse beløbe sig til 1 Speciedaler eller derover
opslaaes hans Navn paa en i Billardstuen ophængt Restanceliste, og skulde
han ikke, inden otte Dage, fra den Tid Restancelisten er ophængt, erlægge
samme, betaler han for hver Dag en Mulct af 1/50 af Restancens Beløb,
og er imidlertid nægtet Adgang til Billarden.
Naar Mulcten er bleven lige med Restancen og han endda ikke betaler, underkastes
han en Representant-Forsamlings Kjendelse.

§ 107.
Fire Inspecteurer vælges aarligen af Directionen, hvilke vexelvis have
Opsigt, tilligemed de oeconomiske, med alt, Billarden vedkommende.
Skulde den opsigthavende Inspecteur ei kunne møde, er han forbunden til
at formaae een af de andre Billard-Inspecteurer til at fungere for sig den Aften,
og anmærkes saadant stedse i Protokollen til de Spillendes Efterretning.